صفحه نخست

فرهنگ و هنر

اقتصادی

عمومی

حوادث

سیاسی

علم و فناوری

اجتماعی

ورزشی

اخبار
چاپ
مهمترین درس امام باقر(ع)به برخی سازشکاران

ضرورت تداوم مبارزه علیه استکبار

ستیز بی وقفۀ امام باقر (ع) با حاکمان ستمگر و افشاگری های امام از ظلم های امویان و نیز مقابله با تخریب و تحقیر شخصیت امامان شیعه(ع) نمونه هائی از روح حماسی و فعالیت های سیاسی امام باقر(ع) می باشد.

کد خبر : 3798

تاریخ انتشار : 21/07/1392 - 13:45


ضرورت تداوم مبارزه علیه استکبار

به گزارش خط امید بهشهر _ ابوجعفر،امام محمد باقر(ع) پنجمین آفتابی است که بر افق امامت،جاودانه درخشید.زندگیش سراسر دانش و ارزش بود،از این رو باقرالعلوم نامیده شد؛یعنی شکافندۀ دشواری های دانش و گشایندۀ پیچیدگی های معرفت.

امام باقر(ع)به عنوان امام امت خویش در همۀ ابعاد و به ویژه در تنگنای شرایط سیاسی و دوران تقیّه برای تشیع،به عنوان مرکز رهبریّت نیروهای پیرو اهل بیت(ع) به شمار می آمد.لذا بینش سیاسی امام باقر(ع) به عنوان بینش منطبق بر قرآن کریم و نیز سیرۀ نبوی و ائمۀ اطهاردر همۀ ابعاد، از جمله در زمینۀ لزوم حاکمیت ایمان و توحید،عدل و انصاف،روح اخوّت و برادری،قوانین و احکام الهی،و به ویژه حفظ عزّت و کیان جامعۀ اسلامی و جلوگیری از سلطۀ بیگانگان و جانب بر مقدّرات امّت اسلامی، به عنوان شاخصه های مهم بینش سیاسی امام باقر(ع)مطرح می باشد ،لذا بررسی برخی مهمترین ابعاد موجود در محورهای دشمن شناسی از منظر امام باقر(ع)می تواند برای همگان به ویژه دولتمردان نظام اسلامی در مسیر مواجهه با استکبار و غرب ،راهگشا باشد.

ضرورت تداوم مبارزه علیه استکبار
لزوم مبارزه علیه کفر،شرک و ستم،از جمله محورهای مهم بینش سیاسی  امام باقر(ع)می باشد،لذا تأکید بر استمرار بی وقفه مبارزه علیه استکبار به عنوان خطّ مشی و مواضع عملی باقر العلوم(ع) در میدان مسائل سیاسی جامعه مد نظر می باشد. لذا امام باقر (ع)در پاسخ به مردی از شیعیان خود که در صدد شناخت فلسفۀ جنگ های علی بن ابیطالب (ع) بود، فرمود:خداوند  پیامبرش محمد(ص)را همراه با پنج شمشیر(پنج فرمان برای مبارزه) مبعوث کرد،سه شمشیر از آن پنج شمشیر،همواره در اهتزاز است و هرگز نباید در نیام رود مگر آنکه دشمن دست از ستیز با اسلام و ارزش های اسلامی بردارد.
شمشیر چهارم،همواره مترصد فرصتی است تا در هنگام لزوم به اهتزار در آید و شمشیر پنجم در نیام است و کشیدنش با دیگران و فرمانش با ماست.
اما آن سه  شمشیر به اهتزار در آمده عبارتند از:1-شمشمیر علیه مشرکان عرب،2-شمشیر علیه کافرانی که ارزش های الهی را حرمت نمی نهند و به دین حق گرایش پیدا نمی کنند.3-شمشیر علیه مشرکان غیر عرب.
اما شمشیر چهارم که همواره بایددر هنگام لزوم به اهتزار در آید شمشیر علیه ستمکاران،متجاوزان،فساد انگیزان و نیز تحریف کنندگان حقایق دین می باشد.
اما شمشیر در نیام ،شمشیر قصاص است که خداوند می فرماید:«النفس بالنفس و العینَ بِالعینِ»[1]تقاضای قصاص با بازماندگان مقتول و حکمش با ماست.[2]
با تأمل در فرمایشات حماسی و ضد استکباری امام باقر(ع)می توان به اصول ناب اسلام و امام معصوم(ع) در چگونگی مواجهه با دشمنان اسلام و استکبارجهانی  دست یافت ،لذا فراز نورانی فوق از امام باقر(ع)ضرورت تداوم ستیز با استکبار را برای شیعیان خود باز گو می نماید و رهنمود سیاسی مذکور پاسخ محکم و مستدل از امام معصوم(ع) برای برخی سیاستمداران نظام اسلامی است که به دنبال طرح سازشکارانۀ تعامل ذلت بار با نماد استکبار جهانی  یعنی آمریکا می باشند،به راستی اصول ثابت و منطبق با قرآن کریم در ضرورت تداوم استکبار ستیزی که از سوی ائمه معصومین(ع) بیان گردید،چه نسبتی با مواضع  برخی سازشکاران دارد  که این روزها  با تحریف مواضع ضد استکباری امام خمینی (ره) و ظلم آشکار به مقام معظم رهبری،در راستای رابطۀ ذلت بار با استکبار جهانی برآمدند؟ به راستی آیا غافلانِ از مکر و دشمنی استکبار ،مواضع سیاسی  امام  باقر (ع)مبنی بر لزوم استمرار مبارزه و ضدیت علیه  استکبار را نشانه ای از  خبط و خطای سیاسی خود در نحوۀ مواجهه با استکبار نمی پندارند؟
باید اذعان نمود بینش سیاسی ائمه اطهار (ع)به عنوان منشور کامل نظام شیعی و در لسان و رفتار شناسی ضد استکباری  ،امام راحل(ره) و خلف شایسته ایشان مقام معظم رهبری مطرح می باشد ،لیکن برخی غافلان که از قِبَل امام(ره) به جائی رسیده اند با دهن کجی آشکار به امام(ره) و مقام معظم رهبری  و خون پاک شهدا و ارزش های انقلاب اسلامی،  دم از ضعف ملت مقاوم ایران و ضرورت انفعال و رابطۀ بی قید و شرط در برابر استکبار و آمریکا به زعم خود ابرقدرت دنیا می زنند که این امر به هیچ عنوان با مبانی ضد استکباری قرآن کریم و نیز سیرۀ حماسی  امام باقر(ع) هم خوانی ندارد.
موضعگیری علیه حاکمانِ ستمگر و استفاده از روش های قهر آمیز علیه استکبار
باید اذعان نمود جبهه گیری علیه حاکمان ستمگر و عدم سکوت و اغماض در برابر ظلمها و تجاوز های آنان،به عنوان مهمترین رهنمود های امام باقر(ع) به شیعیان خود مطرح می باشد.این مهم در حالی از امام باقر(ع)برای پیروان خود بیان می گردد، که شیعیان در شدیدترین جو اختناق و خفقان قرار داشتند،نکتۀ بسیار مهم و کلیدی ، در نحوۀ مواجهه امام باقر (ع) با حاکمان آن زمان می باشد بدین نحو که بر اساس گزارشات تاریخی، باقر العلوم (ع)در مواجهه با حاکمان ستمگر و جبار مانندسلیمان بن عبدالملک،هشام بند عبدالملک ،به افشاگری ظلم های امویان روی آوردند و در مقابل این ستمگران با اعتراض آشکار و نفی مشروعیت خلافت اموی و تحلیل منتقدانه، مبارزه خود علیه ستمگران عملی ساختند، لیکن در مواجهه با برخی حاکمان که از ظلم و ستم کمتری برخوردار بودند از در موعظه و پند و هشدار وارد شدند.
به عنوان مثال نحوۀ مواجهه امام باقر(ع)با عمربن عبدالعزیر که بعضاً در منابع تاریخی سیره و سنت او را ستوده اند بر مبنای پند و اندرز از سوی امام باقر(ع)به این حاکم اموی استوار بوده است،لیکن نحوۀ مواجهه امام باقر (ع)با حاکمی ستمگر همچون هشام بر مبنای افشاگری و نیز ستمگر خواندن هشام و دیگر حاکم اموی یعنی سلیمان بن عبدالملک استوار بوده است .سیاست تفاوت نحوۀ مواجهه با حاکمان از سوی امام باقر(ع) می تواند برای برای دستگاه دیپلماسی کشور به عنوان منشور مهم واستراتژیک مطرح باشد بدین نحو که تعامل با نظام هائی که با نظام اسلامی دشمنی نورزند می تواند محور تعامل در همۀ ابعاد مورد نظر باشد ،لذا ذوق زدگی برخی آقایان در مواجهه منفعلانه با شیطان بزرگ یعنی آمریکا به علت استمرار خصومت های دولتمردان کاخ سفید علیه ملت ایرن به هیچ عنوان با اصول قرآنی تشیع و سیرۀ امام باقر(ع) در مقولۀ استکبار ستیزی منطبق نمی باشد
لذا امام باقر(ع)در ترسیم بینش روش قهر آمیز خود علیه حاکمان ستمگر فرمودند:«در برابر عمل ناشایست مفسدان و ظالمان،با قلب و زبان به انکار و مبارزه بر خیزید و بر پیشانی ستمکاران بکوبید،و در مسیر خدا از ملامت ملامتگران نهراسید.....به جهاد با متجاوزان ادامه دهید، تابه فرمان خدا گردن نهند و دست از ظلم و تجاوز بردارند.[3]
ستیز بی وقفۀ  امام باقر (ع) با حاکمان ستمگر و افشاگری های امام از ظلم های  امویان و نیز مقابله با تخریب و تحقیر شخصیت امامان شیعه(ع) نمونه هائی از روح حماسی و فعالیت های سیاسی امام باقر(ع) می باشد و در حقیقت امام باقر(ع) با این گونه رهنمودها وهشدارها،به امّت  اسلامی می نمایاند که اگر به قرآن و پیام وحی ایمان دارند،باید بدانند که پیروی از ظالمان وحمایت از ایشان هم کیفر اخروی دارد و هم از سوی همین پیشوایان ستمگر مورد بی مهری و خیانت قرار خواهند گرفت.
امید است سیرۀ حماسی امام باقر(ع) و دیگر امامان معصوم(ع) برای برخی کج اندیشان و غافلان که دائماً دم از مذاکره  ذلت بار با شیطان بزرگ می زنند به عنوان فصل الخطاب مطرح گردد ،که انجام این مهم می تواند به عنوان اصول عزت بخش سیرۀ مام باقر(ع) در  میان دولتمردان جامعۀشیعی در تعامل با دیگر کشورها مد نظر قرار گیرد .
 
[1] مائده/45
[2] تحف العقول،من کلام الباقر(ع)فی احکام السیوف،فروع کافی،کتاب الجهاد 5/10.
[3] وسایل الشیعه11/403؛فروع کافی 5/56.
نویسنده : مهدی نجفی
منبع : بلاغ

 

  

دیدگاه شما در مورد : ضرورت تداوم مبارزه علیه استکبار

ضرورت تداوم مبارزه علیه استکبار

  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • rss
  • آرشیو

 

 

مبلمان ماهور بهشهر