صفحه نخست

فرهنگ و هنر

اقتصادی

عمومی

حوادث

سیاسی

علم و فناوری

اجتماعی

ورزشی

اخبار
چاپ

موانع و مشکلات پروژه‌های عمرانی

در حال حاضر ۵۴ درصد از‌طرح‌های عمرانی دارای مشكلات طراحی هستند و ۲۷ درصد از ‌طرح‌های عمرانی ناقص اجراء شده و۲۸ درصد از ‌طرح‌های عمرانی در مرحله بهره برداری دارای مشكل هستند.چرا؟

کد خبر : 25274

تاریخ انتشار : 25/03/1394 - 10:46


موانع و مشکلات پروژه‌های عمرانی

خط امید/ محمد فلاحتی _ تاخیر، كندی و عدم پیشرفت در پروژه‌های عمرانی شهری كه سبب عدم‌ایجاد مدیریت شهری پایدار می‌گردد حاكی از وجود موانع و مشكلات ریشه‌ای در اجرای ‌طرح‌های ارزشمند شهری می‌باشد كه بازسازی و توسعه فضای شهری را بطور جدی در معرض تهدید قرار می‌دهد به‌این منظر توسعه شبكه راه‌ها در پروژه‌های عمرانی درون شهری مانند راه، پل، و تونل با توجه به ویژگی‌ها و محدودیت‌های خاص خود بسیار حائز اهمیت می‌باشد.
مطمئنا روش‌های بهینه‌سازی در پروژه‌های عمرانی یكی از مهمترین مسائل و مشكلات پروژه‌ها و معضلات ناشی از آنها یعنی افزایش طراحی عمرانی در سطح شهرو مبحث هزینه تكمیل اینگونه پروژه‌هاست، به طوری كه براساس آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور متوسط زمان راه اندازی ‌طرح‌های ملی و سرمایه بر، در حال حاضر هشت سال است۵۴ درصد از‌طرح‌های عمرانی دارای مشكلات طراحی هستند و ۲۷ درصد از ‌طرح‌های عمرانی ناقص اجراء شده و۲۸ درصد از ‌طرح‌های عمرانی در مرحله بهره برداری دارای مشكل هستند.چرا؟
تکنیک بهینه‌سازی و مهندسی ارزش
‫ مهندسی ارزش مفهوم جدید و قابل تاملی است که از ضروریات و ملزومات پروژه‌های عمرانی می‌باشد. مهندسی ارزش شیوه کار گروهی مبتنی بر خلاقیت است که اجرای آن در پروژه‌ها باعث حذف هزینه‌های غیر ضروری، رسیدن به کارکرد مورد نظر، دستیابی به کارایی مطلوب و در نهایت انجام پروژه با بهترین و علمی‌ترین روش می‌شود.
اﻣﺮوزه ﻟﺰوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ﺻﺤﻴﺢ از زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎ و ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ اﺟﺮا، اداره و‬ ‫ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﭘﺮوژهﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺮاهﻫﺎ، احداث پل ، تغییر مسیر رودخانه و ﻏﻴﺮه دارﻧﺪ ﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺴﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﻮده و اﺻﻞ ﻣﻬﻤﻲ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ‬ ‫ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد در ﻓﻀﺎ ﻳﻲ ﻛﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و پیمانکاران روز ﺑﻪ روز ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮد و ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻛﻮﭼﻚ در اراﺋﻪ ﻗﻴﻤﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻫﺎ‬ ‫ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺖ در آن ﻣﻲﺷﻮد، اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻛﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم واﻗﻌﻴﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را در ﻣﺪل ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺪ،‬ ‫ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻛﺎرﮔﻴﺮی ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﺮوژه ، ﻣﺪت زﻣﺎن اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه در‬ ‫ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ. ﻟﺬا د ﻳﮕﺮ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻋﻤﺪه ﻣﺪﻳﺮان در اﻣﺮ ﺳﺎﺧﺖ و اﺟﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﭘﺮوژه‬ ‫ﻣﻌﻄﻮف ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن اﺟﺮا ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی زﻣﺎن ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﭘﺮوژه‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. از اﻳن ﺮو ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻﺳﺮی، ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﭘﺮوژه ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی آن ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ که ‫ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮدن ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ در ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﻳﻚ ﭘﺮوژه، ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ ﻛﻤ‪ﻲ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﭘﺮوژه وﺟﻮد دارد از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار در اﻧﺘﺨﺎب روشﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻮده و ﻣﺪﻳﺮان ﮔﺎه راهﺣﻞﻫﺎﻳﻲ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮوژه اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺟﺮای آن را در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫
لزوم بکارگیری تکنیک بهینه‌سازی سازه‌ها در پروژه‌ها:
روشهای بهینه‌سازی در پروژه‌های عمرانی یکی از مهمتـرین مســائل و مشـکلات پروژه عمرانی بوده و معضلات ناشی از آن یعنی افزایش زمان و هزینه تکمیل‌اینگونه پروژه ه بسیار مورد توجه میباشد به طوری که تحقیقات نشان داده است که :
۱-) ۵۰ درصد ‌طرح‌های عمرانی در کشور ما با بیش از ۵۰ در صد تاخیر در اجرا مواجه هستند.
۲-) ۵۴ درصد ‌طرح‌های عمرانی دارای مشکل اساسی درمرحله طراحی است.
۳-) ۲۷ درصد از ‌طرح‌های عمرانی ناقص اجرا می‌شوند .
۴-) ۲۸ درصد از ‌طرح‌های عمرانی در مرحله بهره برداری دارای مشکل هستند.
پس با توجه به مشکلات ذکر شده ‌طرح‌های عمرانی ، محدودیت بودجه و در نهایت قابلیت‌های اثبات شده مهندسی ارزش ، باید از‌این تکنیک در ‌طرح‌های عمرانی استفاده شود.
در‌این برهه علل غیر بهینه شدن پروژه‌های عمرانی را میتوان به نقــایص مـوجود در قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها پیرامون امــور قراردادها، شرح خدمات قراردادهای مطالعات، نظارت و اجرا و حق الزحمه‌های مشاوران و پیمانکاران؛ ضعف و نقص در مراحل مطالعات مقدماتی که مشاوران و طراحان مراحل بعدی را که بر اطلاعات آنها اتکا می‌کند، نبود استانداردها و‌ایین نامه‌های مناسب و مصوب که با شرایط اقلیمی، جغرافیایی و… کشور همخوانی داشته باشند؛ ! نقایص موجود در دستورالعملها و روشهای ارزیابی، درجه بندی و انتخاب مشاوران و پیمانکاران پروژه‌های عمرانی؛ ! نبود چک لیست‌های مناسب به منظور کنترل و تصویب ‌طرح‌های عمرانی؛ ! عدم بهره گیری مناسب از تیم‌های کارشناسی مجرب در مراحل مختلف مطالعه، طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی؛ ! کمبود رشته‌های تخصصی به ویژه در زمینه روشهای اجرایی در کادرهای فنی و اجرایی مشاوران و پیمانکاران؛ عدم توجه و بهره گیری از روشهای جدید طراحی و اجرا در پروژه‌های عمرانی؛ ضعف مدیریت و کادر کارشناسی کارفرما و مجریان ‌طرح‌های عمرانی.

 با تمام‌این تفاسیر روشهایی نیز برای بهینه‌سازی پروژه‌ها وجود خواهد داشت که می‌توان به مواردی چون :
 انجام مهندسی ارزش در طرح‌ها از بدو مرحله مطالعاتی تا زمان بهره برداری از پروژه به منظور کاهش هزینه‌ها، بهبود روش‌ها و بهینه‌سازی پروژه‌های عمرانی؛ ! تــوجه به امر بهره برداری و نیازها وامکانات بهـره بردار در مرحله مطـالعات و طــراحی پروژه‌های عمرانی؛ رفع نقایص موجود در قوانین وبخشنامه‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیرامون قراردادها،! بهره گیری از روشهای جدید در امر مطالعه، توجه و بهبود تشکیلات سازمانی کارفرمایان و مجریان پروژه‌های عمرانی ، بهره گیری از تیم‌های کارشناسی مجرب! بهره گیری مناسب از شیوه‌های مدرن و سودمند،! توجه به موضوع خصوصی سازی و اهمیت آن در بهبود روشها و بهینه‌سازی مراحل مختلف پروژه‌های عمرانی؛

محمد فلاحتی

کارشناس مسئول عمران واحد فنی و شهرسازی شهرداری بهشهر

  

  

دیدگاه شما در مورد : موانع و مشکلات پروژه‌های عمرانی

موانع و مشکلات پروژه‌های عمرانی

  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • rss
  • آرشیو

 

 

مبلمان ماهور بهشهر